Reklamační řád

společnosti 442 prints, s.r.o.,  IČO: 13992236, se sídlem
č.p. 43, 410 02 Lukavec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 47984 (dále jen „prodávající“), zpracovaný podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
 • Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si kupující od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož v záruční době kupující uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

 • REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
 • Vykazuje-li zboží zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává kupujícímu zachováno právo na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodávané věci v době 24 měsíců od jejího převzetí (dále jen „záruční doba”).

  Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

 • VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 • Reklamaci může kupující uplatnit zasláním emailu na emailovou adresu prodávajícího info@442prints.cz a reklamované zboží doručí na adresu: Lukavec 43, 410 02 Lukavec. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí reklamace na emailovou adresu kupujícího. 

  Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Kupující je rovněž při reklamaci povinen uvést číslo objednávky.

  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při předání zboží příslušné osobě nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží k vyřízení reklamace příslušné osobě a charakteru zboží (př. křehkost). 

  Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží, jehož vada byla odstraněna, případně nového kusu zboží, pokud odstranění vady musí být řešeno pouze dodáním nové věci.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného nakládání se zbožím či jeho nakládáním v rozporu s účelem jeho užití nebo nakládání v rozporu s pokyny či návody, které spolu se zbožím kupující obdržel.


 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2022. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.